DANSK PLANK - Din partner inden for massive trægulve

Leverings- og handelsbetingelser

Generelt :
Ved køb af produkter hos Dansk Plank er Dansk Planks salg- og leveringsbetingelser gældende.
Betingelserne gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale.

Tilbud og ordrebekræftelse :
Sælgers tilbud er bindende i 14 dage, med mindre andet skriftligt er aftalt.
Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse og er godkendt af køber og herefter retuneret, og kun denne er bindende. 
Køber henvises til at følge evt. brugsvejledninger, kataloger og brochure, der er leveret med varen.
Sælger påtager sig intet ansvar for evt. mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv. som en anden sælger har ydet køber i forbindelse med udarbejdelse af bestillingsliste.

Betaling :
Betaling af varer uden ydelse vil der ved accept af afgiven tilbud fremsendes ordrebekræftelse med forfald på 5 % af entreprisesum og varen reseveres til kunden. Rest betaling 4 dage før levering.

Eller hele beløbet på deponeringskonto med betalingsbetingelser iht. AB 92.

Levering :
Fragt er altid Ab fabrik. Fragt af varerprøver betales alene af  kunden.
Varerprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor sælger ikke er ansvarlig for evt. afvigelser, med mindre afvigelserne er væsentlige og for køber uforudsigeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.
Dansk Plank fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering.
Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for sælger, med mindre andet skriftligt er aftalt.
Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt har sælger ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde :
- Force majeure
- Ved forsinkelse, som skyldes sælgers levenrandører, transpotører eller øvrige trejde mand
- Usædvanlig vejrlig
- Arbejdskonflikter uanset årsag
- Offentlig påbud eller forbud, som sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.
Hvor der er truffet aftale om levering på købers adresse eller andet af køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.
Køber er forpligtiget til at foretage kontrol af de modtagne varer og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Såfremt dette ikke opfyldes vil sælger være berettiget, men ikke forpligtiget til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet.
Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til køber ved levering. Følgeseddel eller transpotørens køreseddel anses for dokumentation for levering.
Udgifter ved evt. ventetid i forbindelse med aflæsning på købers adresse eller andet af køber anvist sted dækkes af køber, ligesom køber dækker evt.omkostninger , der følger af, at køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringssted.

Priser :
Priser fremgår af sælgers seneste udgivne prisliste, eller af fremsendt ordrebekræftelse.
De angivne priser er Ab sælgers lager og er uden fragt, emballage, moms, afgifter samt evt. ekspeditionsbebyr.
Sælger er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.
Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK)
Tilbud er kun bindende såfremt disse foreligger på skrift.

Annullering og ændring af ordre :
Køber har efter afgivelse af ordre ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.
Såfremt sælger på trods af ovenstående særskilt godkender en annulering eller ændring, er køber pligtig til at betale med annuleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og anvendelighed samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt.
Ved hel eller delvis annulering er køber videre pligtig til at erstatte sælgers mistede fortjeneste.

Ved retunering af varer skal emballage fremstå ubrudt og der vil blive modregnet 10 % af vares pris. Kunden skal selv forestå returfragt.

Ved annullering af ordre tilfalder forudbetalt beløb 5% af entreprisesum Dansk Plank til dækning af omkostninger.

Special fremstillet varer tages ikke retur.